ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 


“МЕЖДУНАРОДЕН ИНЖЕНЕР ПО ЗАВАРЯВАНЕ”

и

“МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНОЛОГ ПО ЗАВАРЯВАНЕ”

   

Достъпът на фирмите до пазарите на Европейския съюз се подпомага от внедрена система за управление на качеството по БДС ISO 9001. В заваръчното производство тя изисква от производителя сертифициран надзорен заваръчен персонал  по БДС EN ISO 3834. Съгласно БДС ISO 14731, надзорният заваръчен персонал носи отговорност за всички дейности, свързани със заваряване.

По нормативни документи на Международния институт по заваряване и Европейската федерация по заваряване – организации, във всяка от които членуват над 50 държави в света, вкл. и България, и БДС ISO 14731 в зависимост от вида и сложността на производството надзорният заваръчен персонал се представя от :

“Международен (европейски) инженер по заваряване” /МИЗ/

“Международен (европейски) технолог по заваряване” /МТЗ/

“Международен (европейски) специалист по заваряване” /МСЗ/

   

Специалистите с квалификация "МИЗ" и "МТЗ" имат задълбочени  познания за планиране, изпълнение, контрол и изпитване на заварени конструкции и носят съответна отговорност.  Техническите познания на МТЗ се  достатъчни за изпълнение на задачи от избрана област в заваръчното производство, а тези на МИЗ – за всички области. Например по DIN 18 800-7 носещите конструкции се подразделят с нарастваща сложност на 5 групи. В производството на конструкции от първите 4 групи надзорът се изпълнява от МИЗ или МТЗ, а за 5-та група - само от МИЗ. Специалист с квалификация "МСЗ" упражнява надзор в производството на елементарни заварени конструкции.

Чрез работата си  във фирмата персоналът с квалификация МИЗ и МТЗ повишава нейната конкурентоспособност, увеличава доверието на чуждестранния инвеститор към нея и привлича поръчките му. С присъединяването на България към ЕС осигуряването на заваръчното производство с надзорен персонал е неотменима задача.

 Български център за квалификация в заваряването /БЦКЗ/, звено на Българския съюз по заваряване, www.bsz-bg.org , е удостоен от Международния институт по заваряване с правото да прилага в България международната система за обучение на персонал в заваряването.

 

Характеристика на обучението „МИЗ” и „МТЗ”

Центърът за обучение по заваряване към Технически университет – филиал Пловдив, е лицензиран за провеждане на обучение “Международен инженер по заваряване” и Международен технолог  по заваряване” /лиценз № 005 BG/14.06.2006/. Обучението е в съответствие с БДС EN ISO 3834 и БДС ISO 14731. Осъществява  се по учебна програма на Международния институт по заваряване и Европейската федерация по заваряване, внедрена в страната от БЦКЗ. В програмата се застъпват следните модули с относителен дял:

                •  М1: Заваръчни процеси и методи –                                 22 %;
                •  М2: Материали и поведението им при заваряване –     24 %;
                •  М3: Проектиране на заварени конструкции –                16 %;
                •  М4: Производство на заварени конструкции –               24 %;
                •  практическо обучение –                                                    14 %

 

 

   

Учебният материал е разделен на 3 части. Първа и трета част са теоретични, а втора  - практическа. След първа част се полага междинен изпит, а след трета – окончателен изпит по  модули М1 до М4. Курсът за обучение на МТЗ обхваща 350 учебни часа с продължителност 4.5 месеца. Курсът за обучение на МИЗ обхваща 446 учебни часа с продължителност 6 месеца. За минимално отсъствие на курсистите от работното им място курсът се провежда седмично в четвъртък следобед, петък и събота предиобед. Ваканционен период: от 20 декември до 10 януари и от 25 юли до 10 септември.

Преподаването се осъществява от висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от БАН и изтъкнати специалисти от практиката. Всеки курсист получава в началото на обучението пълен комплект учебна документация, която използва при подготовката си. Курсистите ползват храна в столова и при възможност нощувка в общежитие при преференциални условия.

            След успешно положени изпити курсистът получава диплома, издадена от БЦКЗ, която се признава в цял свят и важи неограничено време.

 

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

    1. Молба

    2. Нотариално заверено копие – 2 бр., на диплома за завършено образование:

      - висше образование от технически колеж или ВУЗ с технически профил. Студенти от степен “бакалавър” могат да кандидатстват след завършен 7-ми семестър, което удостоверяват с академична справка;

или

      - средно професионално образование /техникум/ по специалностите „Машиностроене”, „Механика”, „Металургия” и „Електротехнологии”.

3. Документ за стаж в заваръчното производство:

-         за кандидатите със средно професионално образование се изисква стаж в заваръчното производство, не по-кратък от 2 години;

-         за останалите кандидати стаж в заваръчното производство осигурява предимство в класирането, без да е задължителен.

    4. Документ за внесена такса за обучение - таксата се заплаща лично или от фирма въз основа на договор с кандидата.

    Документите се подават лично или се изпращат по пощата на долупосочения адрес.

    Срок за подаване на документите: 10 дни преди обявеното начало на курса.

Одобряването и класирането на кандидатите се извършва от БЦКЗ въз основа на представените документи. Личните данни за курсистите представляват поверителна информация, отговорност за която носят БЦКЗ и ТУ София, филиал Пловдив.          

 

Начало на курса:

“Международен инженер по заваряване” - 14.09.2017 г.

“Международен технолог по заваряване” – 14.09.2017 г.

Посочената дата може да се променя до набиране на минималния брой кандидати за провеждане на курс.

 

Такса за обучение:

“Международен инженер  по заваряване” - 5 750 лв

“Международен технолог по заваряване” –  4 600 лв


 

      Таксата се внася, както следва:

 

    Част от таксата – 4500 лв за МИЗ, съответно 3600 лв за МТЗ – се превежда по сметка на Технически университет София – филиал Пловдив, ул. “Цанко Дюстабанов” 25, Пловдив 4000, IBAN: BG43 UNCR 75273154638901, BIC: UNCR BGSF, клон «Тримонциум», Уникредит Булбанк, Пловдив. Таксата може да се внесе на два пъти: 70 % от сумата до началото на обучението, а остатъкът – след края на първата му част. Курсистът сключва договор за обучение с Технически университет София – филиал Пловдив със започване на обучението.

Останалата част от таксата – 1 250 лв за МИЗ, съответно 1000 лв за МТЗ, се превежда по сметка на БЦКЗ за провеждане на изпити и издаване на диплома, за което курсистът сключва отделен договор с БЦКЗ след започване на обучението.

 

 

 

 

        За допълнителна информация и записване:
        Проф. д-р инж. Теофил Ямболиев
        Катедра “Машиностроителна техника и технологии”
        Технически университет София – филиал Пловдив
        ул. “Цанко Дюстабанов” № 25,  Пловдив 4000
        Tel .: 032-659 622 ;      0887 098 378
        Факс: 032-626 600
        E-mail: tiamb@tu-plovdiv.bg
        http://www.tu-plovdiv.bg/