ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 


“МЕЖДУНАРОДЕН ИНЖЕНЕР ПО ЗАВАРЯВАНЕ”

и

“МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНОЛОГ ПО ЗАВАРЯВАНЕ”

   

Предпоставка за интереса на инвеститорите към българските фирми, както и за достъпа на фирмите до пазарите на Европейския съюз, е наличието на внедрена система за управление на качеството по БДС ISO 9001. В заваръчното производство условията за постигане на качество са регламентирани с БДС EN ISO 3834 и изискват от производителя да разполага със сертифициран надзорен заваръчен персонал.

Необходимостта от заваръчен надзор произтича от особеностите на заваръчния процес, който в системата от стандарти ISO 9000 е определен като „специален процес“. Специални са и сродните му термични процеси наваряване, спояване, напластяване и др. Това означава, че върху качеството на завареното съединение влияе не само непосредственото заваряване, но и поредицата дейности преди и след заваряването, свързани с планиране, подготовка, надзор, изпитване и проверка на крайния продукт. Съгласуването на тези дейности изисква висококалифициран персонал със специализирани знания и производствен опит, които могат да осигурят надеждно изпълнение на заварената конструкция, да спечелят доверието на инвеститора и да повишат конкурентоспособността на производителя.

Според БДС EN ISO 14731 „Координация и надзор на заваряването. Задачи и отговорности“ в зависимост от вида и сложността на производството надзорният заваръчен персонал се подразделя според техническите си познания на три квалификационни степени в низходящ ред:

1.      “Международен / европейски инженер по заваряване” /МИЗ/

2.      “Международен / европейски технолог по заваряване” /МТЗ/

3.      “Международен / европейски специалист по заваряване” /МСЗ/   

            Специалист с квалификация "МИЗ" има широки технически познания за планиране, изпълнение, контрол и изпитване на заварени конструкции с най-висок клас на изпълнение във всички области на заваръчното производство.

            Специалист  с квалификация "МТЗ" има специални технически познания за изпълнение на същите задачи в ограничена област. Независимо от това, неговата квалификация му дава право да изработва отговорни съоръжения с висока степен на сложност, с което обхватът му на действие покрива до 90 % от този на МИЗ. Например за изработване на стоманени конструкции по БДС EN 1090-2 с нарастващ клас на изпълнение от 1 до 4 МТЗ извършва надзор до клас 3, а МИЗ – до клас 4. В DIN 18 800-7 за носещите конструкции, разделени по групи с нарастваща степен на сложност от 1 до 5, надзорът в първите 4 групи се изпълнява от МТЗ или МИЗ, и само в 5-та група – от МИЗ.

            Специалист с квалификация "МСЗ" има основни технически познания и упражнява надзор в производството на елементарни заварени конструкции.

Надзорният заваръчен персонал има едновременно големи права, но и големи отговорности във фирмата,. Те се отнасят до всичко, свързано със заваряването – персонал, материали, технологии, обзавеждане и организация на заваръчното производство. В структурата на фирмата заваръчният надзорник е пряко отговорен пред управителя, за да може да взима решения самостоятелно.

Български център за квалификация в заваряването /БЦКЗ/, като звено на Българския съюз по заваряване, www.bsz-bg.org , е удостоен от Международния институт по заваряване /IIW/ и Европейската федерация по заваряване /EWF/ с правото да прилага в България международната система за обучение на персонал в заваряването.

 

Характеристика на обучението „МИЗ” и „МТЗ”

Центърът за обучение по заваряване /ЦОЗ/ към Технически университет – филиал Пловдив, e единственото лицензирано звено от БЦКЗ в България, което има право да провежда обучение и за двете квалификационни степени на надзорен заваръчен персонал – „МИЗ” и „МТЗ/лиценз № 008(2) BG/19.7.2021/. Обучението е в съответствие с БДС EN ISO 3834 и БДС EN ISO 14731 и се осъществява по учебна програма на Международния институт по заваряване и Европейската федерация по заваряване. В програмата се застъпват следните модули с относителен дял:

                •  М1: Заваръчни процеси и методи –                                 22 %;
                •  М2: Материали и поведението им при заваряване –     24 %;
                •  М3: Проектиране на заварени конструкции –                16 %;
                •  М4: Производство на заварени конструкции –               24 %;
                •  практическо обучение –                                                    14 %

 

            Учебният материал е разделен на 3 части. Първа и трета част са теоретични, а втора  - практическа. След първа част се полага междинен изпит, а след трета – окончателен изпит по  модули М1 до М4. Курсът за обучение на МТЗ обхваща 350 учебни часа с продължителност 4.5 месеца. Курсът за обучение на МИЗ обхваща 446 учебни часа с продължителност 6 месеца. За минимално отсъствие на курсистите от работното им място курсът се провежда седмично в четвъртък следобед, петък и събота предиобед. Ваканционен период: от 20 декември до 10 януари и от 25 юли до 10 септември.

            Преподаването се осъществява от опитни  висококвалифицирани университетски преподаватели, преподаватели от БАН и утвърдени специалисти от практиката, в т. ч. 5-ма професори, 4-ма доценти и 5-ма доктори. Всеки курсист получава пълен комплект учебна документация в началото на обучението, която използва при подготовката си. Курсистите могат да ползват общежитие на преференциални цени при наличие на свободни места.

Първият курс за обучение в ЦОЗ е проведен през 2006 г., а общият брой на проведените курсове към момента е 16 с общ брой участници 13 души. Връчени са общо 94 бр. дипломи, от които за 78 бр. за „МИЗ“ и 16 бр. за „МТЗ“.

         

            След успешно положени изпити курсистът получава диплома, издадена от БЦКЗ, която се признава в цял свят и важи неограничено време.

 

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

    1. Заявление

    2. Нотариално заверено копие – 2 бр., на диплома за завършено образование:

·         за квалификационна степен „МИЗ” – висше образование от ВУЗ с технически профил. Студенти от степен “бакалавър” могат да кандидатстват след завършен 7-ми семестър, което удостоверяват с академична справка;

·         за квалификационна стапен „МТЗ”:

      - висше образование от технически колеж или ВУЗ с технически профил. Студенти от степен “бакалавър” могат да кандидатстват след завършен 7-ми семестър, което удостоверяват с академична справка;

или

      - средно професионално образование /техникум/ по професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия”, „Електротехника и енергетика”, "Транспортна техника" (земна, водна, въздушна)

3. Документ за стаж в заваръчното производство:

-         за кандидатите със средно професионално образование се изисква стаж в заваръчното производство, не по-кратък от 2 години;

-         за останалите кандидати стажът в заваръчното производство осигурява предимство в класирането, без да е задължителен.

    4. Документ за внесена такса за обучение - таксата се заплаща след започване на обучението, лично или от фирма, въз основа на договор с кандидата.

    Документите се подават лично или се изпращат по електронна или обикновена поща на долупосочения адрес.

    Срок за подаване на документи: документи се подават непрекъснато, за да се отчита броят на кандидатите.

Одобряването и класирането на кандидатите се извършва от БЦКЗ въз основа на представените документи. Личните данни за курсистите представляват поверителна информация, отговорност за която носят БЦКЗ и ТУ София, филиал Пловдив.          

 

Начало на курса:

“Международен инженер по заваряване” - 15.11.2024 г.

“Международен технолог по заваряване” - 15.11.2024 г.

Посочената дата може да се променя до набиране на минималния брой кандидати за провеждане на курс - 8 души, общо за “МИЗ” и ”МТЗ”, и в зависимост от ограниченията, наложени от пандемията Ковид-19.

 

 Такса за обучение:

Обучението се провежда от ТУ София – филиал Пловдив. Крайният изпит на курсистите по модули и издаването на две дипломи - на IIW и EWF, се извършва от БЦКЗ. Затова кандидатът сключва отделен договор с всяка от двете организации и внася отделни такси, без да се начислява ДДС, както следва от таблицата:

 

Такси и цени за обучение, лв

Брой на курсистите

Международен инженер  по заваряване

Международен технолог по заваряване

Такса на ТУ Сф,

филиал Пловдив

Такса на БЦКЗ

Цена

Такса на ТУ Сф,

филиал Пловдив

Такса на БЦКЗ

Цена

8

9-12

13 и повече

7000

2800

2450

2100

9800

9450

9100

5600

2240

1960

1680

7840

6960

6680

 

Таксата на Технически университет София – филиал Пловдив, се внася на каса в брой или се превежда по банковата му сметка: IBAN: BG43 UNCR 75273154638901, BIC: UNCR BGSF, клон «Тримонциум», Уникредит Булбанк, Пловдив. Тази такса може да се внесе на два пъти: 70 % от сумата до началото на обучението, а остатъкът – след края на първия месец от началото на обучението.

При обучаване в един курс на двама курсисти от една и съща фирма таксата за ТУ София, филиал Пловдив се намалява с 3 %, а при трима курсисти - с 5 %.

Таксата на БЦКЗ се заплаща след започване на обучението и сключване на договор с БЦКЗ.

 

     

 

  

       

        За допълнителна информация и записване:
        Проф. д-р инж. Теофил Ямболиев
        Център за обучение по заваряване

        Технически университет София – филиал Пловдив
        ул. “Цанко Дюстабанов” № 25,  Пловдив 4000
        Teл.: 0887 098 378
        E-поща: tiamb@tu-plovdiv.bg
        http://www.tu-plovdiv.bg/

 

                        или

 

       Христина Зеленкова

       Секретар

       Център за обучение по заваряване

       Тел.: 032-659 520;     0882 270 204

       Е-поща: zelenkova@abv.bg

       http://www.tu-plovdiv.bg/